Diğer

16 Nisan Biyologlar Günü Basın Bildirisi

16 Nisan Biyologlar Günü Basın Bildirisi


Ülkemizde her yıl 16 Nisan Biyologlar Günü olarak kutlanmaktadır.

Biyoloji yaşamın ilk ortaya çıkışından itibaren nasıl geliştiğini, mevcut çeşitliliğin dünyadaki yayılışını, çeşitliliğe etki eden faktörleri, canlılık olaylarını yapı ve işleyişe dayalı olarak inceler ve gelecekteki durumuna ilişkin tahminlerde bulunan bir bilim dalıdır. Biyoloji, gelecek nesiller için sağlık, çevre, gıda, enerji gibi başlıca alanlarda sürdürülebilir bir topluma önemli ölçüde katkılar sunan hızla gelişen bir bilimdir.

Ülkemizde temel bilimlerde eğitim-öğretim sorunları olağanüstü büyük boyutlara ulaşmasına ve özünde biyologların özellikle istihdam sorunları her geçen gün çığ gibi artmasına rağmen; inanılmaz bir hızla değişen gündem izlendiğinde tamamının siyasi partiler arasındaki çekişmeler, genel/yerel seçimler ve seçilebilme kaygıları ile sürtüşmelerden ibaret olduğu görülmektedir. Toplumun birçok kesiminde olduğu gibi temel bilimlerin tüm alanlarında ve özellikle BİYOLOG’larda gençlerimizin istihdam sorunları çığ gibi artmaktadır. Dün TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2019’a ilişkin gençler arasındaki işsizlik oranı %26.7’dir. Ancak sürekli tartışılarak fasit bir döngü halini alan konular içinde maalesef ne yüksek öğretim sorunları ne de mezunların sorunları ile ilgili gerçekler yer almamaktadır. Temel Bilimler (Biyoloji-Fizik-Kimya Bölümleri) bölümlerinin istihdam problemleri katlanarak artmıştır. Temel Bilimlerde eğitim gören öğrencilerin sorunlarının yanı sıra mezunların istihdam sorunları da gündemi sürekli meşgul eden diğer sorunların içinde maalesef hep göz ardı edilmektedir.

26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Biyolog “Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı) BİYOLOG MESLEK TANIMI yapılmasına rağmen hiçbir kamu kurum ve kuruluşu yapılan bu tanıma uymamaktadır. Dolayısıyla BİYOLOGLARIN HALEN BİR MESLEK TANIMI SORUNU BULUNMAKTADIR.

• Bir ülkede bir fakülte düşününüz ki (Fen/Fen-Edebiyat Fakülteleri) tüm bölümleri temel bilimler eğitimi versin ve unvanları Teknik Hizmetler sınıfında sayılmasına rağmen sadece bir tanesi ayrılsın ve başka bir kamu sınıfında (Sağlık Hizmetleri Sınıfı) gösterilsin.
• Ama bakanlıklar arasında görüş birliği de olmasın ve o meslek Maliye Bakanlığı’na göre sağlık eğitimi alıyor olarak kabul edilsin ama Sağlık Bakanlığı aksini savunsun.
• Aynı ülkede Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda anılan bir meslek unvanı düşününüz ama çıkarılan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ile sağlık hizmetlerine ait kurum, kuruluş ve laboratuvarlarda çalışmaları yasaklansın.
• Yine o ülkede mezunlarına 1933 yılında Biyolog unvanı ve kamuda yer verilen bu meslekte bulunanlar fakültelerinde en az 4 yıl okumalarına rağmen 2 yıllık meslek yüksek okulları mezunlarıyla eşdeğer kabul edilsin.
• Ayrıca farklı isimlerde kurulan birçok bölümden mezun olanlar “BİYOLOG” unvanı altında toplansın ama kadrolara alınırken ayrı kodlarla ifade edilsin.
• 55 yıldır girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı hakkı ellerinden 2009 yılında haksızca alınsın.
• Avrupa Birliği ülkelerinde Çevre Bakanlığı yapabilsin ama ülkemizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini yapamasın.
• Mevzuatlarda dikkate alınmasın. Herhangi bir yasal sorumlulukla karşılaşmamak için her zaman “diğerleri” gibi bir ifade ile geçiştirilsin.
• İşi yapsın, sonuçlandırsın ama imzasını atamasın.

İşte o meslek unvanı BİYOLOG’dur ve dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki gibi yukarıda anılan olumsuzluklara maruz kalmamaktadır.

Oysa günümüzde BİYOLOJİ alanında sağlık sektöründen çevre ve tarım sektörüne kadar çok geniş bir alanda araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Sağlık sektöründeki klonlama ve kök hücre teknoloji gibi birçok kritik konuda BİYOLOGLARIN imzası bulunmaktadır. Çeşitli hastalıklara karşı geliştirilen aşılar, bulunan antibiyotikler halen hayat kurtarmaya devam etmektedir. Günümüzde her türlü ilaç, kimyasal ve antibiyotik biyolojik yolla hızla ve düşük maliyetle üretilebilmektedir. Alanda genellikle yaşamı tehdit eden gıda darboğazının aşılması, çölleşmenin engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin etkin korunması, sağlıklı gıdaların temini ve çeşitli hastalıkların önlenmesi konularında kullanılabilecek temel bilim araştırmaları ve bu araştırmalara ışık tutacak biyoçeşitlilik çalışmaları yapılmaktadır. Çağımızda giderek daha fazla önem kazanan Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyogüvenlik, Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Vektörel hastalıklarla mücadele, Biyogaz – Biyodizel- Biyorafineriler, Genom Projeleri, Biyoinformatik ve Biyoturizm gibi yeni alanlar da temelde çoğunlukla BİYOLOJİ BİLİMİNE dayanmaktadır.

Dünyada başta ABD, Kanada, Japonya ve AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde BİYOLOGLARIN çok çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarla toplumların sosyoekonomik ve ekonomik kalkınmasına temel katkı sağlanmaktadır. Bu ülkeler gelişimini temel fen bilimlerine (Biyoloji, Fizik, Kimya) verdiği önemle taçlandırmış ülkelerdir.

Mevzuatlarla özlük haklarının aldıkları eğitim-öğretimle örtüşen ve hak ettikleri şekilde düzenlenmesi ve mesleklerine gereken önemin verildiğini görmek; mesleğini severek yapan BİYOLOGLAR için çok önemlidir.

26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığından şu ana kadar Bakanlıklar tarafından uyulmayan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (BİYOLOG “Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı) BİYOLOG meslek tanımı şöyledir: “BİYOLOG; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları ile biyoteknolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik, genetik, histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalarda görev yapan, kültürel çalışmalara katkıda bulunan, endüstriyel üretim yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. BİYOLOG, canlı organizmalar ve ekosistem hakkındaki bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, hipotezleri test etmek, çevre, tarım, gıda, sağlık gibi alanlardaki problemleri çözmek, sağlık, eczacılık, tarım ve çevre alanlarında uygulamaya yönelik yeni ürünler, işlemler, yöntemler ve teknikler geliştirmek amacıyla laboratuvar ve sahada çalışmalar ve araştırmalar yürütür. Elde ettiği verileri sağlık, çevre, tarım, orman, gıda, endüstri, turizm, denizcilik, biyoteknoloji, kriminoloji, nanoteknoloji, eğitim, doğal kaynak yönetimi, ekolojik planlama, ekolojik ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri alanlarda uygulayan ve uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve görev kapsamına giren alanlarda yetkisi dahilinde, kontrol eden, denetleyen, bu sonuçları rapor haline getiren, bu ve benzeri konu başlıklarında görevi kapsamında politika oluşturulmasına katkı sağlayan ve/veya politika oluşturulması için gerekli bilimsel altlıkları sağlayan meslek mensubudur. BİYOLOG, yetkisi dâhilinde, görev kapsamına giren konularda, denetim, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütür.”

Kamuda meslek unvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak, Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde sağlık, çevre, gıda, tarım ve orman sektörleri başta olmak üzere birçok alanda görev yapan ve profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan BİYOLOGLAR gibi bizlere de ülkemizde aynı şekilde değer verilmelidir. Milletimizin sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını devam ettirebilmesi için; en temel ihtiyacı olan sağlıklı su, gıda ve tarım ürünlerinin üretilmesine ve tüketilmesine yönelik denetim, raporlama vb. tüm aşamalarda; doğal kaynaklarımızın ve çevremizin korunmasında BİYOLOGLAR olarak etkin görevler yapmak istiyoruz. BİYOLOGLARIN kamu ve özel sektör alanlarını ilgilendiren mevzuatlarda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, kamu ve özel sektörde BİYOLOG istihdamının ve yetkilerinin hak ettikleri şekilde arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını, özlük haklarımızın hak ettiğimiz şekilde düzenlenmesini istiyor; haksız yere mevzuatlardan dışlanan mesleğimize gereken değerin verilmesini bekliyoruz.

Biz BİYOLOGLAR 16 NİSAN BİYOLOGLAR GÜNÜ’nü, mesleki geleceği yasalar ile güvence altına alınmış; çalışma alanları kesin olarak belirlenmiş yani mesleki istikbal ve istikrar kaygılarından arınmış ve alanında ülkesine yararlı hizmetler vermek isteyen BİYOLOGLAR olarak kutlamak istiyoruz.

BİYOLOGLARIN kırgınlığının ve küskünlüğünün, istikbal kaygılarının ivedilikle giderilmesi dileklerimizle bu onurlu mesleği sürdüren her aşamadaki tüm meslektaşlarımın BİYOLOGLAR GÜNÜ’nü kutluyorum.

Bilgilerinize sunarım.

Biyolog Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 16 Nisan 2019