Haberler

Biyologların Dikkatine!

Biyologların Dikkatine!


Biyologlar Dayanışma Derneği’nin kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2020 ve 2021yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşme önerileri kapsamında “Biyologların yıllardır devam eden hak kayıplarının sona erdirilmesi, meslek grubumuzun özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi” amacıyla meslektaşlarımızın tüm talepleri yetkili konfederasyona iletilmiştir. Memur-Sen’le yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki maddeler ile uygun görülen taleplerimiz, yetkili konfederasyon tarafından sözleşme teklifinde sunulmuştur.

MADDE 31 – EK ÖDEME ORANLARINDA ARTIŞ

(1) Bu Toplu Sözleşmenin diğer hükümlerinde yer alan unvan, kadro, görev, görev yeri ve kurum esas alınarak hüküm altına alınan ilave artışlar saklı kalmak kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek ödeme oranları, 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
(2) Biyolog unvanlı personelin 375 sayılı Kanun kapsamındaki ek ödemelerinde, aynı kurumda emsali mühendis unvanlı kadroda görev yapanlar için öngörülen personelin ek ödeme oranı esas alınır.

MADDE 47 – SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK PERSONELE İLAVE ÜCRET

(1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %4.5,

MADDE 58- BÜYÜK PROJE TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından (Büyük Proje Tazminatından) yararlanmada, personel sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz. Hizmet kolunda görev yapan Veteriner Hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.
(2) Büyük Proje Tazminatından, veteriner hekim, biyolog, tekniker ve teknisyen kadrosunda bulunan kamu görevlileri de yararlandırılır.
(3) Büyük Proje Tazminatının ödenmesinde esas alınan dereceler dikkate alınmaz kamu görevlileri birinci fıkrada belirtilen beşinci maddenin ilgili bölümünde yer alan en üst derece dikkate alınarak tazminattan yararlanır.

Değerli meslektaşlarımız, zaman mesleğimiz adına mücadele zamanı…

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak meslektaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunuyoruz!

Özellikle 31. Madde bizim için değerli bir kazanım olacaktır…

Kurumlarda çalışan tüm meslektaşlarıma sesleniyoruz! Kurumlarınızdaki sendika temsilcileri ile görüşerek “Biyologlar Dayanışma Derneği tarafından Memur-Sen’e verilen toplu sözleşme önerilerinin desteklenmesi için baskı yapalım! Taleplerimizin desteklemesi için kamuoyu oluşturalım. Birlik olarak bu mücadelen başarı ile çıkabiliriz…

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak: Biyologların yıllardır devam eden hak kayıplarının sona erdirilmesi, meslek grubumuzun özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla tüm sendikaları taleplerimizi desteklemeye çağırıyor, tüm destekleri ve katkıları için başta Memur-Sen olmak üzere, tüm sendikalara, kurumlara, meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

5. Dönem Toplu Sözleşme Önerileri Tam Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız!

Eklenme Tarihi : 25 Eylül 2019