Biyoloğun Meslek İlkeleri

1. Etik ve insani değerlere saygılıdır. Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal etik değerleri gözetir.
2. Bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanarak mesleki gelişime değer verir.
3. Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirerek mesleki alanda en iyi hizmeti verir.
4. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, görevini mesleğe değer katacak biçimde gerçekleştirir.
5. Mesleki politika ve standartların geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkin çaba harcar.
6. İş sözleşmelerinde yer alan, kurallara uyar ve karşı taraftan da aynı anlayışı bekler.
7. Diğer meslek mensuplarına gereken saygıyı gösterir.
8. Doğaya ve çevreye karşı duyarlıdır.
9. Toplumsal duyarlılığa sahip olur, sivil toplum inisiyatiflerine destek olur.
10. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
11. Mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen gösterir.
12. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek mensuplarının, genel olarak meslek grubunun saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmaz.
13. Mesleki davranış ilkelerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmaz. Etik ilkeleri ihlal edenlerin karşısında yer alır, bu hususta oluşan sivil örgütsel tepkilere destek verir.
14. Mesleki gelişimi konusunda duyarlı davranır, kendisini mesleki açıdan sürekli olarak geliştirir ve bunu çalışmalarına yansıtır.

Yazan: Dr. Yalçın DEDEOĞLU