Haberler

Biyoloji Çağında Biyologlara Ses Verelim

Biyoloji Çağında Biyologlara Ses Verelim


Sağlık Birsen Genel Başkanı Hasan Önür, sağlık kurumlarında çalışan tüm meslek gruplarını ayrım yapmadan sorunlarını dile getireceklerini söyleyerek ilk olarak biyoloji çağında bulunduğumuz için 21 yy. biyoloji çağında Biyologların kartopu gibi büyüyen sorunlarına çare bulunması gerektiğini dile getirerek Biyoloji çağında biyologlara ve biyoloji bilimine değer vermemiz gerekir diyerek biyologların sorunlarını gündeme getirdi.

Başkan Önür yapmış oldukları çalışmalarda tespit ettikleri sorunlar hakkında bilgi verdi. Tüm biyologların ortak sorunlarının;

1) 30/3/1927 tarihli ve 992 Sayılı kanunun 1. Maddesi gereğince ; “Türkiye’de icrayı sanata mezun tabip, baytar, eczacı veya kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açılır” denilmektedir. Bu kanun kapsamında biyologlar bu kanuna dayandırılarak bir gece değişen mevzuat ile artık TUS sınavına girememektedir. Kimya, veteriner, eczacı mezunları halen sınava girebiliyorken biyologların TUS sınavından mahrum bırakılması anlaşılır durum değildir. Biyoloji alanında DNA keşfi 1953 yılında yapılmasına rağmen halen 1927 yılına ait kanun üzerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Bilindiği üzere Temel Bilimlerin eğitimini en iyi şekilde alan biyologlar Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbin lokomotifidir. Maalesef ki ülkemizde biyologların TUS sınavına girme hakkı ellerinden alınmıştır. Gerekli yasal mevzuatın geciktirilmeksizin yapılmasını tüm biyolog camiası beklemektedir.

2) 30/3/1927 tarihli ve 992 Sayılı kanun gereğince biyologlar ilgili alan da yüksek lisans, doktora mezunu olsalar bile klinik ve klinik olmayan özel analiz laboratuvarı açamamaktadır.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan Biyologlar, kamu ve özel sektör laboratuarlarında çalışabilirken 1219 ve 992 sayılı kanunlara dayanılarak çıkarılan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği ile artık kamu ve özel sektör laboratuarlarında çalışamamaktadır. Mikrobiyoloji laboratuarlarında biyolog ve moleküler biyolog; çalışamaz durumdadır. Biyokimya, genetik, histoloji- embriyoloji laboratuarı, patoloji laboratuarı, kan merkezi, moleküler biyoloji laboratuarı gibi tüm laboratuarda mevzuat gereği biyologların çalışması engellenmiştir. Acilen Tıbbi Laboratuar Yönetmeliğine biyolog unvanı eklenmelidir. Artık laboratuarlarımızda moleküler biyolog, biyolog, biyoloji mühendisi görevlendirmek zarurettir.

4) Tüp bebek uygulamasını dünya da ilk kez gerçekleştiren kişi biyolog olmasına rağmen histoloji-embriyoloji laboratuarı ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri multidisipliner çalışma alanı olmasına rağmen bu alanda doktora mezunu biyologlar dahil çalışamamaktadır.

5) Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Biyoloji mezunu olup bu alanda yüksek lisans doktora yapan biyolog özel genetik laboratuvarları açamamaktadır.

6) Adli Tıp alanında DNA ve Entemoloji eğitimi alan biyologlar bu alanda çalışamamaktadır.

7) Kandan elde edilen kan bileşenleri ve plazma ürünlerinin ayrıştırılmasında ve kullanım amacına uygun olarak kan ve kan bileşenlerinin gerekli kalitede oluşturulmasına yönelik kendi alanıyla ilgili sertifikasyon eğitimine katılamamaktadır.

8) Botanik, zooloji ve ekoloji alanında eğitim alan biyologlar geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamalarında kendi alanıyla ilgili çalışma yapabilmelidir.

9) Sterilizasyon ve antisepti sertifikalı eğitime de biyologlar kabul edilmemektedir. Hal bu ki bu sertifikalı eğitime tüm sağlık çalışanları katılabilmektedir. Sağlık sınıfında olan biyologların bu tür sertifikalı eğitimlere katılmaması manidardır. Sertifikalı eğitimler revize edilerek biyologların katılamadığı sertifikalı eğitim alanlarına eklenmesinin sağlanması gerekmektedir.

10) Biyologların aldıkları sertifikasyon ve yüksek lisans eğitimlerine doğrultusunda hastane tıbbi atık çevre sağlığı hizmetlerinde, laboratuvar kalite ve akreditasyonu, is sağlığı ve güvenliği birimi gibi alanlarda da görevlendirilmelidir. Bu konuda gerekli hassasiyetin tüm kurum yöneticilerin göstermesi gerekmektedir.

11) 1219 ve 992 sayılı kanun hükümlerine göre çıkarılan fiili hizmet zammından tüm sağlık çalışanları yararlanırken biyologların hariç tutulması nasıl bir anlayıştır. Tıbbi laboratuar teknikeri ile teknisyeni kadrolarında çalışırken unvan değişikliği sınavı ile biyolog olduktan sonra yıpranma hakkından yararlanamamak ne acı bir durumdur. Sağlık çalışanları biyolog oldum diye sevinirken hak kayıpları karşısında mutsuz olmaktadır. Unvan değişikliği sonucu biyolog unvanını alanların özel hizmet tazminatı, ek ödemesi, performans katsayısı ve kariyeri artması gerekirken maalesef ki tam tersi durum söz konusudur.

12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde eczacılarla aynı cetvelde yer almasına rağmen Biyologların özel hizmet tazminatı, ek ödemesi, performans katsayısı, nöbet ücretleri emsali, eczacı kadrosunda çalışanlar kadar olmalıdır.

13) Halk sağlığı kurumunda çalışan biyolog ile kamu hastanelerinde çalışan biyologların özel hizmet tazminatı; yan ödeme miktarı, performans katsayısı farklıdır. Kurumların tek çatı altında toplanması ile bu farklılıkların giderilmesi gerekir. Aynı bakanlıkta çalışan biyologlar arasında özel hizmet ile performans katsayısı arasında farklılık çalışma barışını etkilemektedir.

14) Biyologların kendi mesleki alanlarında yüksek lisans yapması durumunda bu kişilere uzman biyolog unvanı verilmesi gerekir. Bilim uzmanlığı yapan biyologların özel hizmet tazminatına 10 puan ekleme yapılmasını talep ediyoruz. Biyologlar arasında kariyer basamağı oluşturulmalıdır.

15) Halk sağlığı laboratuarı, Halk sağlığı genel müdürlüğü, kamu hastaneleri genel müdürlüğü, kamu hastaneleri ile il sağlık müdürlüğü biyolog norm kadro sayısı artırılmalıdır. İlçe sağlık müdürlüklerine en az bir tane biyolog kadrosu eklenmesini talep ediyoruz.

16) İSG uzmanlık belgesi olan biyologların bakanlığımızda aktif olarak görev almasını istiyoruz. İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlüklerinde, hastanelerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde İSG uzmanlık belgesi olan biyologların görevlendirilmesini istiyoruz. İSG uzmanlık belgesi olmayan biyologların kurum onayı ile bu belgeyi alması sağlanmalıdır. İSG uzmanı olarak görevlendirilen biyologların ek ödemesine 20 puan eklenmelidir.

17) Biyologların bakanlığımızda müfettiş ve müfettiş yardımcısı olmasını engelleyen mevzuatın değişmesini bekliyoruz.

18) Biyologlar unvanı 1219 sayılı sağlık temel kanununda geçmediği için biyologlar sağlık meslek mensubu olarak kabul edilmiyor. Hemşire yardımcısı unvanı dahil sağlık temel kanununda yer alırken biyologların yer almaması düşündürücüdür.

19) Biyologlar diğer sağlık çalışanları statüsünde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Biyologlar şayet sağlık temel kanunu içerinde sağlık meslek mensubu olarak görülmüyorsa neden sağlık hizmetleri sınıfında bulunmaktadır. 657 sayılı yasada sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde bulunan biyologlar sağlık temel kanununda yer almamıştır. Biyologların hizmet sınıfı bu çelişkiler içerisinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı olarak görülmüştür.

20) Biyologların hizmet sınıfı THS olarak değiştirilmesini talep ediyoruz. Çünkü, emsali fakülteden mezun olan fizikçi kimyager, matematikçi unvanları teknik hizmet sınıfıdır. Biyologlar teknik hizmet sınıfında olsa dahi sağlık bakanlığında çalışabilirler. Biyologlar ülkemizin tüm bakanlıklarında çalışabilmektedir. Bakanlıkların çoğunda teknik iş yapmaktadır. Biyologların istihdam sayısını ve çalışma alanlarını daraltan SHS dan teknik hizmet sınıfına geçmek elzemdir. Biyolog laboratuarda çalışır mı, çalışmaz mı çelişkisinden kurtulmak istiyoruz.

21) Biyoloğun görev tanımını incelediğimizde ise laboratuarda çalışması gerektiği kanısı uyandırmaktadır. Lakin Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinde ise biyolog unvanına yer verilmemiştir. Bu büyük çelişkiden biyologların acilen kurtulması gerekir. Sağlık Bakanlığımızın biyoloğun laboratuarda diğer personel statüsünde mi çalışacağı, diğer personel statüsünde çalışacaksa ne tür işler yapacağının mütalaa karar seklinde vermesini istiyoruz.

22) İlgili laboratuar alanlarında yüksek lisans yapan biyologlara uzman biyolog hakkı verilmelidir. Daha sonra sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliğine göre mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, genetik gibi laboratuar alanlarındaki sertifikalı eğitimleri başarılı şekilde tamamlayan biyologları ilgili alanlarda uzman olarak görevlendirmek gerekir. Eğitimleri alan biyologları bu alanlarda uzman olarak istihdam edersek biyologlara hak ettiği görevleri vermiş oluruz. 21. yy. dünyada biyoloji çağı olarak kayda geçmektedir. Biyologlar kendi çağının yaşandığı bir dönemde ülkemiz de maalesef ki hak ettiği konumda değildir.

23) Biyologlar, sağlık temel kanununda yer almadığı için Sağlık Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından çıkarılan her türlü mevzuatta yer alamamaktadır. Biyologlar çok büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu durum sağlıkta biyolog mesleğini bitirme noktasına getirmiştir. Sağlık temel kanunu ile alt mevzuatlarda (yönetmelik, tebliğ gibi) biyologlar aleyhine yapılan düzenlemelerin değiştirilmesini istiyoruz diyerek sözlerine son verirken tüm çalışanları tamamen sivil sendika olan SAĞLIK BİRSEN çatısı altında toplanmaya davet etti.

Eklenme Tarihi : 2 Mayıs 2019