Genel Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji, gelecek nesiller için sağlık, çevre, gıda, enerji gibi başlıca alanlarda sürdürülebilir bir topluma önemli ölçüde katkılar sunan hızla gelişen bir bilimdir.

Sürdürülebilir gıda üretimi, dünyanın nasıl besleneceği, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin nasıl korunacağı, yenilebilir enerji kaynaklarının nasıl bulunacağı, günümüz ve gelecek nesillerin sağlığını nasıl iyileştirileceği gibi başlıca sorunlar vardır. Bu sorunların çözülememesi geleceğimizi tehdit altına alacaktır.

Akıllık büyüme, bilgi ve inovasyona dayalı ekonomi geliştirme, sürdürülebilir büyüme, daha az karbon tüketimini teşvik etme, kaynak etkin ve rekabetçi ekonomi, katılımcı büyüme, yüksek istihdamlı ekonomiyi geliştirme, sosyal ve bölgesel kohezyon sağlanması son yıllarda başlıca önemli alanlardır.

Biyologların sürdürülebilir, karlı ve sağlıklı bir toplum geliştirme sorumlulukları ve kabiliyetleri vardır. Biyologlar sağlık, çevre, enerji ve gıda ile ilgili sorunların çözümünde güçlü bir role sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri biyolojinin gelişimindeki hızlı değişim ve gezegenimizin sorunlarını çözme ihtiyacı dışında, ayrıca güçlü bir ekonomik unsuruda barındırmaktadır. Politikacılar, ekonomik etkilerinden dolayı bunu “Biyoloji yüzyılı” olarak adlandırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı planları: “Gelmekte olan biyoloji devrimini yönlendirmesini sağlamak için ve sağlık hizmetleri reformunu derinleştirmek” için 124 milyar dolarlık bir ilave yıllık bütçe hazırlamaktadır. Biyoloji bilimi araştırmalarına devasa yatırımlar yaparak beyin göçünü tersine çevirmektedir ve nüfusun yoğun olduğu bir bölgede, küçük bir AB ülkesi büyüklüğünde bir biyolojik park kuracaktır. Bu muazzam yatırımlar, yatırımların beklenen ekonomik ve sosyal faydalarının bir göstergesidir. Sadece politika ve/veya karar yapıcılar değil, pek çok bilim insanı bilimdeki hızlı gelişmelerin farkındadır. Dünyanın diğer yerlerindeki muadillerinin tersine, çoğu biyolojinin bu değişiminin esas etkenin olduğunun bilincinde değildir.

Biyolojide rekabet etme yönündeki bu büyük girişimlerin pek çok ortak noktası vardır. En önemlisi ise, biyolojinin bükülme noktasını ve onun ekonomik etkilerini çok iyi bilmeleridir. Ayrıca, bunlar yeni girişimlerdir, merkezden planlanmışlardır ve baş döndürücü bir hızla yürütülmektedir. Bu girişimler hayal sınırlarını aşacak kadar büyüktür, biyoloji için ihtiyaç duyulan altyapıya çok yoğun yatırımlar yapmaktadır ve yatırılan miktarlar herhangi bir AB ülkesinin tek başına karşılayamayacağı kadar büyüktür. Avrupa bu küresel rekabette kilit oyuncu olmak istemektedir. Başarılı bir şekilde rekabet etmek için uzun vadeli bir vizyon, strateji ve bütçeler belirleyerek, modern Biyolojiyi destekleyebilmek ve ondan hem ekonomik hem de sosyal faydalar elde edebilmek için çalışmaktadırlar.

Dünya ülkeleri yaklaşmakta olan biyoloji devrimini yönlendirme yarışına girmiştir.

Türkiye Temel Fen Bilimleri alanlarında ciddi sorunların yaşandığı bir dönemden geçmektedir. Bilim ülkede popülaritesini kaybetmeye yüz tutmuş ve tercih edilmez hale gelmiştir. Bu durum ülkenin geleceğini tehdit eden bir niteliğe doğru gitmektedir. Bu çerçeve içinde fen bilimlerinin diğer dalları gibi Biyoloji bölümlerinin geleceği de ülkemiz, akademisyenlerimiz ve öğrenciler açısından çok büyük önem kazanmıştır.

Biyolojik Bilimler yaşamın ilk ortaya çıkışından itibaren nasıl geliştiğini, mevcut çeşitliliğin dünyadaki yayılışını, çeşitliliğe etki eden faktörleri, canlılık olaylarını yapı ve işleyişe dayalı olarak inceler ve gelecekteki durumuna ilişkin tahminlerde bulunan bir bilim dalıdır. Biyolojik bilimler alanında sağlık sektöründen çevre ve tarım sektörüne kadar çok geniş bir alanda araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Sağlık sektöründeki klonlama ve kök hücre teknoloji gibi birçok kritik konuda Biyologların imzası bulunmaktadır. Alanda genellikle yaşamı tehdit eden gıda darboğazının aşılması, çölleşmenin engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin etkin korunması, sağlıklı gıdaların temini ve çeşitli hastalıkların önlenmesi konularında kullanılabilecek temel bilim araştırmaları ve bu araştırmalara ışık tutacak biyoçeşitlilik çalışmaları yapılmaktadır. Çağımızda giderek daha fazla önem kazanan Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyogüvenlik, Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Vektörel hastalıklarla mücadele, Biyogaz – Biyodizel- Biyorafineriler, Genom Projeleri, Biyoinformatik ve Biyoturizm gibi yeni alanlar da çoğunlukla biyoloji bilimine dayanmaktadır.

Bu çalışmalarla toplumların sosyoekonomik ve ekonomik kalkınmasına temel katkı sağlanmaktadır. Araştırmalarda ve meslektaş yetiştirmede ülkemizde ve biyoloji alanındaki güncel ihtiyaçlar gözetilmeye çalışılmaktadır.

Biyoloji bölümleri kuruluş misyonunda alanında araştırma, eğitim – öğretim ve eleman yetiştirme faaliyetlerinde bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde sinerji yaratmayı; keza bu misyona yönelik olarak en uygun eğitim altyapısını oluşturmayı, donanımlı ve yetkin akademik kadroları bünyesinde toplamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda bilim dalında ulusal düzeyde gereksinimlerimizi ve öz kaynaklarımızı da göz önünde bulundurarak uluslararası seviyede saygınlığını ve niteliğini korumak ve geliştirmek ana hedeflerden birisidir. Bu nedenlerle mezunlarının bilimsel gelişmelere açık, çağdaş evrensel değerlere sahip ve gereksinimleri karşılayan, ülkemizin ihtiyaçlarını gözeten, doğru bilimsel bilgilerle, bilimsel strateji ve yöntemlerle donanmış mesleki becerilere sahip ve topluma hizmeti benimsemiş bireyler olması hedeflenmiştir.

Kaynak: http://ecba.eu/wp-content/uploads/BIO2020.pdf

Kaynak: Biyoloji Bölüm Başkanları Çalıştayları sonucunda Türkiye Biyologlar Derneğince hazırlanan ve yetkili makamlara iletilen rapor

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

 

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018