İlgili Yönetmelikler

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yataklı Tedavi Kurumları İşletmeleri Yönetmeliği

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Kaplıcalar Yönetmeliği

Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliği

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

İlkyardım Yönetmeliği

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik

Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği

Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik

İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik